Menu
Obec Polomí

Úvod » Obecní úřad » Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č.106/1999Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č.515/2020 Sb.

1. Název

Obec Polomí

2. Důvod a způsob založení

Obec Polomí (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění.

Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec

  • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
  • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
  • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
  • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:

  • Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Polomí
  • Obecní knihovna

4. Kontaktní spojení

• 4.1 Kontaktní poštovní adresa

         Obec Polomí
         Polomí 20
         798 55 Hvozd

• 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

         Obec Polomí
         Polomí 20
         798 55 Hvozd

• 4.3 Úřední hodiny

Středa: 18:00 - 20:00

• 4.4 Telefonní čísla

pevná linka: 582 383 052

• 4.5 Adresa internetové stránky

https://www.polomi.cz

• 4.6 Adresa podatelny

Obec Polomí
Polomí 20
798 55 Hvozd

Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

• 4.7 Elektronická adresa podatelny

obec@polomi.cz

• 4.8 Datová schránka

cdubqq4

5. Případné platby lze poukázat

Komerční banka, č.ú.: 21720701/0100
ČNB, č.ú.:  94-7910701/0710

6. IČO

00600059

7. DIČ

Obec Polomí není plátcem DPH.

8. Dokumenty

• 8.1 Seznamy hlavních dokumentů

• 8.2 Rozpočet

Údaje o schváleném rozpočtu najdete na Rozpočet obce.

9. Žádosti o informace

osobně na obecním úřadě Polomí, Polomí 20, 798 55 v úřední den a hodinách, t.j. ve středu od 18:00 - 20:00 hodin
telefonicky na čísle 582 383 052
elektronicky (e-mailem) na adresu obec@polomi.cz

10. Příjem podání a podnětů

osobně na Obecním úřadě Polomí, Polomí 20, 798 55 v úřední den a hodinách, t.j. ve středu od 18:00 - 20:00 hodin
telefonicky na čísle 582 383 052
elektronicky (e-mailem) na adresu obec@polomi.cz
poštou na adresu Obecní úřad Polomí, Polomí 20, 798 55 Hvozd

11. Předpisy

• 11.1. Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Obec Polomí rozhoduje. Mezi nejdůležitější předpis, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků. 

ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Obec Polomí v rámci samostatné působnosti vydává obecně závazné vyhlášky obce.

Další odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách:

Vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva www.vlada.cz

Úplné znění zákonů lze získat na portále veřejné správy

• 11.2. Vydané právní předpisy

viz. stránka Vyhlášky obce Polomí

12. Úhrady za poskytování informací

• 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Nebyl dosud vydán, informace jsou poskytovány bezplatně.

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

Na vyřízení některých žádostí se vztahuje správní poplatek. Jelikož se sazebník poplatků mění, vyžádejte si sdělení aktuální výše poplatku u úřadu příslušného k vyřízení žádosti nebo si informaci vyhledejte v sazebníku, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb.

• 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

13. Licenční smlouvy

• 13.1 Vzory licenčních smluv

• 13.2 Výhradní licence

V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2021 (PDF - 414.63 KB)

Vyvěšeno: 11.01.2022, Sejmuto: 31.01.2022

Výroční zpráva 2020 (PDF - 414.62 KB)

Vyvěšeno: 11.02.2021, Sejmuto: 14.04.2021

 

Obecní úřad Polomí

Polomí 20, 798 55 Hvozd u Prostějova
+420 582 383 052
obec@polomi.cz
Obecní profil na Facebooku

Úřední hodiny

Středa 18:00 - 20:00 hod.

Obec Polomí

Ves typu návesní silnicovky ve svažitém údolí severního cípu Drahanské vrchoviny. Náves obestupují volně uspořádaná původní přízemní stavení s půdním polopatrem, většinou nově upraveným k bydlení nebo nahrazeným plným poschodím. Obdobná zástavba pokračuje i podél průběžné komunikace protínající údolí. Nadmořská výška obce je 455m n.m. (Na Skalách 564m n.m.).

© 2009 - 2023 Obec Polomí | Prohlášení o přístupnosti | Prohlášení o použití cookies | Tvorba internetových stránek - webové prezentace