Menu
Obec Polomí

Úvod » Obecní úřad » Povinné informace

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č.106/1999Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č.442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Polomí

2. Důvod a způsob založení

Obec Polomí (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění.

Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:

 • Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Polomí
 • Obecní knihovna

4. Kontaktní spojení

• 4.1 Kontaktní poštovní adresa

         Obec Polomí
         Polomí 20
         798 55 Hvozd

• 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

         Obec Polomí
         Polomí 20
         798 55 Hvozd

• 4.3 Úřední hodiny

Středa: 18:00 - 20:00

• 4.4 Telefonní čísla

pevná linka: 582 383 052

•  4.5 Čísla faxu

582 383 052

• 4.6 Adresa internetové stránky

https://www.polomi.cz

• 4.7 Adresa e-podatelny

Lze podat zasláním e-mailové zprávy na adresu:

obec@polomi.cz

• 4.8 Další elektronické adresy

obec@polomi.cz

• 4.9  ID datové schránky

cdubqq4

5. Případné platby lze poukázat

Komerční banka, č.ú.: 21720701/0100
ČNB, č.ú.:  94-7910701/0710

6.

00600059

7. DIČ

Obec Polomí není plátcem DPH.

8. Dokumenty

• 8.1 Seznamy hlavních dokumentů

• 8.2 Rozpočet

Údaje o schváleném rozpočtu najdete na Rozpočet obce.

9. Žádosti o informace

osobně na obecním úřadě Polomí, Polomí 20, 798 55 v úřední den a hodinách, t.j. ve středu od 18:00 - 20:00 hodin
telefonicky na čísle 582 383 052
elektronicky (e-mailem) na adresu obec@polomi.cz

10. Příjem žádostí a dalších podání

osobně na Obecním úřadě Polomí, Polomí 20, 798 55 v úřední den a hodinách, t.j. ve středu od 18:00 - 20:00 hodin
telefonicky na čísle 582 383 052
elektronicky (e-mailem) na adresu obec@polomi.cz
poštou na adresu Obecní úřad Polomí, Polomí 20, 798 55 Hvozd

11. Opravné prostředky

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • písemné odvolání se podává na adresu obecního úřadu
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce
 • krajský úřad - jde-li o informace spadající do penesené působnosti

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadané rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

12. Formuláře

Další formuláře najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV
Správní obvod pro obec Polomí: Konice

14. Předpisy

• 14.1. Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpis, podle nichž Obec Polomí rozhoduje. Mezi nejdůležitější předpis, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patřípředevším následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

 • Zákon č. 1/1993 Sb., ústava ČR
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích  (obecní zřízení)
 • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
 • Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole
 • Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
 • Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách
 • Zákon č.570/1991 Sb., o živnostenských úřadech

Obec Polomí v rámci samostatné působnosti vydává obecně závazné vyhlášky obce.

Další odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách:

Vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva www.vlada.cz

Úplné znění zákonů lze získat na portále veřejné správy

• 14.2. Vydané právní předpisy

viz. stránka Vyhlášky obce Polomí

15. Úhrady za poskytování informací

• 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Nebyl dosud vydán informace jsou poskytovány bezplatně.

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

Na vyřízení některých žádostí se vztahuje správní poplatek. Jelikož se sazebník poplatků mění, vyžádejte si sdělení aktuální výše poplatku u úřadu příslušného k vyřízení žádosti nebo si informaci vyhledejte v sazebníku, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb.

• 15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16. Licenční smlouvy

• 16.1 Vzory licenčních smluv

• 16.2 Výhradní licence

Obecní úřad Polomí neposkytl žádnou výhradní licenci.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

18. Seznam organizací

Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu: obec Polomí není zřizovatelem žádné výše uvedené organizace. 

Další povinně zveřejněné informace

Povinně zveřejněné informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Nebyly zatím žádné informace požadovány.

Povinně zveřejněné informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Konicko, IČ: 71228527, se sídlem

Masarykovo Náměstí 27, 798 52 Konice.

Odpovědná osoba: Mgr. Ladislav Bílý, tel.: 602 369 852, email.: ladislav.bilybt@gmail.com

Obecní úřad Polomí

Polomí 20, 798 55 Hvozd u Prostějova
+420 582 383 052
obec@polomi.cz
Obecní profil na Facebooku

Úřední hodiny

Středa 18:00 - 20:00 hod.

Obec Polomí

Ves typu návesní silnicovky ve svažitém údolí severního cípu Drahanské vrchoviny. Náves obestupují volně uspořádaná původní přízemní stavení s půdním polopatrem, většinou nově upraveným k bydlení nebo nahrazeným plným poschodím. Obdobná zástavba pokračuje i podél průběžné komunikace protínající údolí. Nadmořská výška obce je 455m n.m. (Na Skalách 564m n.m.).

© 2009 - 2020 Obec Polomí | Prohlášení o přístupnosti | Prohlášení o použití cookies | Tvorba internetových stránek - webové prezentace